1, మార్చి 2015, ఆదివారం

కౌముది లో ఈ నెల నా కథ 

డాక్టర్ చెప్పిన కథలు - 3

ఈ కథ నేనొక్కదాన్నే వ్రాశానంటే అంత న్యాయంగా ఉండదు. వంట  చేస్తుంటే పక్కనుండి  అవీ ఇవీ అందించిన వాళ్ళ సంగతి కూడా చెప్పుకోవాలికదా. నా ఎదురుగా కూర్చుని వాళ్ళింటి తోట గురించి , మొక్కల గురించి కబుర్లు చెప్తుంటే , తన కబుర్లు కొన్నింటిని  దొంగతనం చేసి కథలో వాడుకున్నానని తెలియని డా. స్వప్న శ్రీ M.D ( Gen. Medicine) గారికీ , మొక్కలకు పేర్లు పెట్టి వాటితో మాట్లాడే  డా. ఆరుణ M.D (Pathology) గారికీ  ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.